Home Nguyên tắc | Lập thành | Các sao | An sao | Luận số

CỰ MÔN
LIÊM TRINH
PHÁ QUÂN
THÁI ÂM
THÁI DƯƠNG
THAM LANG
THẤT SÁT
THIÊN CƠ
THIÊN ĐỒNG
THIÊN LƯƠNG
THIÊN PHỦ
THIÊN TƯỚNG
TỬ VI
VŨ KHÚC
Ân Quang
Bạch Hổ
Bác Sỹ
Bát Tọa
Bệnh
Bệnh Phú
Cô Thần
Dưỡng
Đà La
Đại Hao
Đào Hoa
Đẩu Quân
Đế Vượng
Địa Không
Địa Kiếp
Địa Vơng
Điếu Khách
Đường Phù
Giải Thần
Hoa Cái
Hóa Khoa
Hóa Kỵ
Hóa Lộc
Hóa Quyền
Hỏa tinh
Hồng Loan
Hữu Bật
Hỷ Thần
Kiếp Sát
Ḱnh Dương
Lâm Quan
Linh Tinh
Lộc Tồn
Long Tŕ
Lực Sỹ
Lưu Hà
Mộ
Mộc Dục
Nguyệt Đức
Phá Tóai
Phi Liêm
Phong Cáo
Phục Binh
Phúc Đức
Phượng Các
Quan Phù
Quả Tú
Quốc Ấn
Suy
Tam Thai
Tang Môn
Tả Phù
Tấu Thư
Thai
Thai Phụ
Thanh Long
Thiên Đức
Thiên Giải
Thiên H́nh
Thiên Hư
Thiên Khốc
Thiên Khôi
Thiên Không
Thiên La
Thiên Mă
Thiên Quan
Thiên Riêu
Thiên Sứ
Thiên Tài
Thiên Thọ
Thiên Trù
Thiên Việt
Thiếu Âm
Thiếu Dương
Tràng Sinh
Triệt
Trực phù
Tử
Tuần
Tuế Phá
Tướng Quân
Văn Xương
Văn Khúc

 

HỒNG LOAN
V: Tí, Th́n, Ngọ.
Đ : Dậu, Thân, Tị, Hợi..
Cát tinh, chủ sự mừng và nhân duyên

MỆNH
- có Hồng loan cư Tư : đỗ đạt sớm.
- Hồng Loan nhập Thân ở cung Mộ : công danh không bền.
- Hồng Loan cư tứ vượng (cung) : đẹp vinh hiển, sớm nhân duyên.
- Nữ nhân Hồng Loan thủ Mệnh : đích thị lưỡng phu.
- Hồng Loan thủ Mệnh ngộ Không, Kiếp : yểu vong.
- Hồng Loan ngộ Đào hoa tại Tư : tuổi Tư, Dần làm nên nhưng yểu.
- Hồng Loan Thiên Tướng : quư nhân bảo phối.
- Hồng, Cơ, Tấu:  khéo may thêu.
- Hồng, Tấu, Vũ, Hỷ, Đào : số bèn th́ làm nghề ca xướng, số vượng th́ quan ti.
- Hồng Loan ngộ Kỵ : gây oan nghiệp, thêm có Linh, Hỏa = chết treo thắt cổ.
- Hồng, Cơ, Tấu, Sứ nữ Mệnh. Hồng Cơ, Lộc, Sứ nam Mệnh : gặp thời làm nên.
- Hồng, Tọa: công danh sớm ;
- Nếu cư Thân ở Mộ cung : phú quư lắm.
- Hồng, Khôi, Xương, Tú, Tŕ (long) : danh vọng lớn.
- Hồng phùng Long tŕ, Hỷ : phúc họa kế liền.
CUNG BÀO
- Hồng, Đào, Cái, ngộ Tướng, Phá, Phục có Trực phù chiếu : anh em có người dâm đăng.
- Hồng, Đào, Thai, Hỷ ngộ Phục, Tướng : anh em chị em có người ngoại dâm.
CUNG THÊ
- Hồng Loan đắc địa : sớm có nhân duyên, nếu hăm th́ hại chồng khổ vợ.
- Hồng, Thiên Tướng : lấy được quư nhân.
- Đào, Hồng, Hỷ : vợ chồng giai nhân tài tử lấy nhau dễ dàng.
- Hồng, Kỵ vợ chồng yêu nhau mà chồng vẫn có ngọai t́nh.
- Hồng, Kỵ, Đào : vừa bỏ nhau, hay mới góa đă có người muốn lấy.
- Hồng, Đào, Phượng, Cái : vợ chồng bỏ nhau mà không dứt t́nh.
CUNG TỬ
- có Hồng Loan : con cái giỏi canh cửi thêu thùa.
CUNG THIÊN DI
- có Hồng, Đào : tha hương viễn phối.
- Hồng, Đào, Vượng, Lộc : gặp quí nhân sánh đôi.
CUNG NÔ
- Hồng, Lộc : đàn ông nhờ của vợ làm giàu.
- Hồng, Đào, Phù, Bật chiếu : nhiều vợ.
CUNG TÀI
- Hồng, Lộc : nhờ của vợ làm giàu.
CUNG QUAN
- Hồng, Đào cư Tư: tuổi Tư, Dậu làm nên nhưng yểu.
- Hồng, Đào, Hỷ : làm nên danh phận lớn dễ dàng.
- Hồng, Diêu có Cơ, Tấu, Vũ, Đào hay Hồng, Tấu, Vũ, Hỷ, Đào = khôi hài, ca xướng.
CUNG ĐIỀN
- Hồng, Đào, Quang, Quư, Tang : có người thất tự để của cho.
CUNG PHÚC
- Hồng, Đào, Cái ngộ Tử Vi, Thái dương : Đàn bà đại quí hiển.
HẠN
- Hồng, Đào hội Sát, Phá, Liêm, Tham = có hỷ sự, thành gia thất.
- Hồng, Hỷ, Long, Phượng, Tả, Hữu, Thiên Diêu = có hỷ sự thành gia thất.
- Hồng, Kiếp = duyên nghiệp long đong trắc trở.
- Hồng, Cự, Kỵ = tơ duyên rắc rối.
- Hồng, Đào ở CUNG QUAN = có sự mừng.
- Hồng, Hỷ, Riêu, Đào = có nhân t́nh.
- Hồng, Long, Hỷ = tai nạn bất ngờ
.
 

Website có sử dụng tài liệu của các cụ Nguyễn Phát Lộc, Dịch Lư Huyền Cơ,Vũ Tiến Phúc,Vũ Tài Lục...
@ Copyright 2007 by Phuong Dao. Email: dk.phuong@yahoo.com.vn